Drukuj

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

Wartość zamówienia – poniżej 14 tys. euro.

 

Zamawiający:

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

ul. Batorego 22

37-700 Przemyśl

tel. 16 676 84 60

e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

            Zarząd Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytaniaofertowego na remont pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

a)      Pomieszczenia do prowadzenia zajęć w strzelectwie mieszczą się w piwnicach budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Mickiewicza 20 w Przemyślu.

b)      Konstrukcja budynku: ściany murowane z cegły pełnej, stropy żelbetowe.

c)      Podział funkcjonalny:

d)     Dojście do pomieszczeń z części klubowej zlokalizowanej na parterze budynku, przez klatkę schodową do piwnic. W piwnicach wydzie­lono pokój treningowy do ćwiczeń siłowych -1.1 i strzelnicę obejmującą pomieszczenia oznaczone -1.2 i -1.3 po­łączone pomieszczeniem -1.3a Wykończenie pomieszczeń:

e)      -1.1 - Na ścianach i stropach tynki zwykłe malowane na biało z uszkodzeniami obejmującymi ok 10% powierzchni i posadzka z płytek ceramicznych wykończona cokołem w stanie dobrym. Pomieszczenie nie posiada drzwi. W narożu pomieszczenia okładzina ceramiczna - pozostałość po poprzednim użytkowniku. Pod sufitem i w narożu ścian obudowy przewodów instalacyjnych, które należy rozebrać ze względu na potrzebny dostęp do zabudowanych instalacji.

f)       -1.2 - Na ścianach i stropach tynki zwykłe malowane na biało z uszkodzeniami i wadami obejmującymi ok 25% powierzchni i posadzka cementowa w stanie dostatecznym. Pomieszczenie nie posiada drzwi, zamontowana ościeżnica przewidziana do usunięcia. Poziom po­sadzki w tym pomieszczeniu wyznaczał będzie poziom pozostałych podłóg. Na istniejącej posadzce cementowej należy wykonać po­sadzkę z płytek ceramicznych antypoślizgowych.

g)      -1.3 - Na ścianach i stropach tynki zwykłe malowane na biało oraz okładziny ceramiczne z płytek i boazeria z listew drewnopochodnych. Płytki i boazeria do usunięcia, tynki do naprawy. Podłoga drewniana z desek na legarach do usunięcia. Planuje się wykonanie podkładu z betonu "chudego" na podłożu gruntowym, izolacji przeciwwilgociowej z folii, warstwy podkładu z zaprawy cementowej i posadzkę z pły­tek antypoślizgowych. Pomieszczenie posiada drzwi w stanie dobrym.

h)      -1.3a - Na ścianach i stropach tynki zwykłe malowane na biało. Posadzka z płytek ceramicznych wstanie dobrym, ale góruje poziomem nad pozostałymi. Przewidziana jest do rozbiórki. Po skuciu i obniżeniu podkładu należy wykonać posadzkę jak w sąsiednich pomiesz­czeniach.

i)        Po naprawach tynków pomieszczeń przewiduje się malowanie ich farbą emulsyjną po wcześniejszym zastosowaniu środka dezynfekcyj­nego o działaniu grzybobójczym.

j)        Przez pomieszczenia przebiegają instalacje techniczne, które ze względów estetycznych i higienicznych należy obudować.

k)      Klatka schodowa - okładzina schodów ceramiczna w stanie dobrym. Ściany i sufity pokryte tynkiem strukturalnym, w stanie dobrym. Drzwi zewnętrzne na poziomie parteru ciągu komunikacyjnego stanowiącego dojście do pomieszczeń treningowych - w stanie złym - nieszczelne i nie stanowią wystarczającego zabezpieczenia - nadają się do wymiany.

l)        Instalacje:

m)    Instalacja elektryczna wymaga dostosowania do obowiązujących wymagań i zasilania stanowiska strzeleckiego SIUS. Należy wymienić oświetlenie i zamontować gniazda w miejscach zapewniających funkcjonalność. Niezbędna wymiana przewodów instalacyjnych i zamon­towanie nowej skrzynki bezpiecznikowej.

n)      Instalacja centralnego ogrzewania - z sieci miejskiej przez logotermę ze wspólnym obwodem z pomieszczeniami na parterze. Istniejące rozwiązanie nie zapewnia komfortu cieplnego. Planuje modernizację instalacji c.o. w pomieszczeniach treningowych poprzez oddzielenie jej od obwodów grzewczych parteru.

o)      Wentylacja - brak przewodów wentylacji grawitacyjnej. Istniejące rozwiązanie wykorzystujące wentylatory elektryczne zamontowane w ścianach zewnętrznych nie zapewnia prawidłowej wymiany powietrza. Głośno pracujące wentylatory utrudniają prowadzenie zajęć strze­leckich z celowaniem na słuch. Planuje się zastosowanie wentylacji mechanicznej z kanałami wyciągowymi izolowanymi akustycznie.

2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

4. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.
5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00.
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.
7. Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiar robót według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.
9. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.
10. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
1/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia , wyznaczając termin usunięcia wad.
2/ uniemożliwiające użytkowanie remontowych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.


11.
Termin wykonania umowy: od 03.10.2016 do 31.10.2016

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

 

13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

 

14. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

15. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

 

16. Termin składania ofert upływa dnia 14 września 2016r. o godz. 13,00 siedzibie zamawiającego ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl

 

 

17. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

 

18. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

19.Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
W zawiadomieniu    wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy,.

 

20. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć aktualny odpis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

OFERTA

 

Przedmiot oferty :

 

Oferta na remont pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

 

Zamawiający:

 

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

ul. Batorego 22

37-700 Przemyśl

tel. 16 676 84 60

e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wykonawca :

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

tel.     .....................................................       fax.   .......................................................

REGON  ..............................................        NIP .........................................................

www ....................................................        e-mail ......................................................

My niżej podpisani :

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w zapytaniu ofertowym dotyczącym remontu pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

 

1.      OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ofertą oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi Materiały Oferty i akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.                           

2.      OFERUJEMY wykonanie zamówienia:

 1/ Remont pomieszczeń wynosi  …………........PLN  brutto z tego :

        VAT ............%.        
   

3.OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień  dotyczących złożonej oferty są:…………………………………………………...................

 

4. OFERTĘ niniejszą składamy na……….. kolejno ponumerowanych stronach.

 

5.ZAŁĄCZNIKI:(sporządzone i podpisane zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego) stanowią integralna cześć naszej oferty.

 

6.WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  

 

 

 

 

 

 

1/ Wyceniony przedmiar robót -  wzór załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…............................ dnia ….......................................

 

 

 

 

                                                                    …...................................................................

                                                                        Podpisy i pieczątki osób uprawnionych

                                                                       do występowania w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

PRZEDMIAR ROBÓT

Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena

Wartość

(5x6)

3

4

5

6

7

roboty budowlano - montażowe

Rozebranie posadzki z płytek w pom. -1,3a strzelnicy

m2

2.067

 

 

Zerwanie posadzki cementowej w pom. -1.3a strzelnicy

m2

2.067

 

 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - obniżenie poziomu pod­kładu betonoweqo podłoqi w pom. -1.3a strzelnicy

m2

2.067

 

 

Rozebranie podłóg białych na wpust w pom. -1.3

m2

11.016

 

 

Rozebranie legaróww pom. -1.3

m

11.016

 

 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pom. -1.3

m2

6.580

 

 

Rozebranie boazerii z listew drewnopochodnych w pom. -1.3

m2

16.297

 

 

Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

27.191

 

 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 w pom. -1.2

szt.

1.000

 

 

Wykucie z muru 2 szt. w krat stalowych zlikwidowanych szybów wyciągów w pom.-1.1 i-1.2

szt.

2.000

 

 

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe - drzwi zewnętrzne w klatce schodowej

m2

2.317

 

 

Rozebranie istniejących obudowań ruruciągów instala­cyjnych

m2

8.890

 

 

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i mareriału z rozbió­rek

m3

1.800

 

 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - łącznie 10 km

m3

1.800

 

 

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z ceqłv (do 5 m2 w 1 mieiscu)

m2

27.191

 

 

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze­skrobaniem farby na ścianach

m2

64.922

 

 

Uzupełnienie posadzki cementowej w pom. -1.3a strzel­nicy - wyrównanie warstwą zaprawy cementowej obniżo­nego podkładu betonoweqo

m2

2.067

 

 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - w pomiesz­czeniu -1.3strzelnicy w miejscy rozebranej podłogi z de­sek

m3

0.771

 

 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety­lenowej szerokiej poziome podposadzkowe w pom. -1.3

m2

11.016

 

 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen­towej grubości 20 mm zatarte na gładko w pom. -1.3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen­towej - dodatek za zmianę grubości do 50 mm

m2

11.016

 

 

Gruntowanie podłoży preparatem "CERESIT CT 17" - powierzchnia posadzki cementowej istniejącej, w dużym pomieszczeniu strzelnicy -1.2

m2

26.309

 

 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w po­mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wyrównanie pozio­mu istniejącej posadzki cementowej w strzelnicy

m2

26.309

 

 

Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą

m2

37.325

 

 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.

m2

2.067

 

 

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm

m

37.530

 

 

Obudowy pionowe przewodów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn­czych jednowarstwowo 55-01

m2

8.385

 

 

 

Obudowa poziome przewodów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn­czych jednowarstwowo 55-01

m2

16.776

 

 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie­równości

m2

175.870

 

 

Gruntowanie podłoży - powierzchnie tynków sufi­tów przed malowaniem

m2

58.256

 

 

Gruntowanie podłoży - powierzchnie tynków ścian przed malowaniem

m2

117.614

 

 

Gruntowanie podłoży preparatem dezynfekują­cym - powierzchnie tynków ścian przed malowaniem

m2

117.614

 

 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn­ków wewnętrznych sufitów

m2

58.256

 

 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn­ków wewnętrznych ścian

m2

117.614

 

 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn­ków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe

m2

8.819

 

 

roboty elektryczne

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

szt.

5.000

 

 

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2

szt.

1.000

 

 

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o na­tężeniu prądu do 10 A -1 wylot (wyłącznik lub przełącz­nik 1 biegunowy)

szt.

4.000

 

 

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęże­niu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

4.000

 

 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - przygotowa­nie podłoża do osadzenia rur winidurowych

m

110.000

 

 

Montaż skrzynki bezpiecznikowej

szt.

1.000

 

 

Montaż bezpieczników

szt.

3.000

 

 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez za­prawiania bruzd

m

110.000

 

 

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł pokrywającego bruzdy

m

110.000

 

 

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur

m

150.000

 

 

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur

m

180.000

 

 

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głę­bokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

30.000

 

 

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt.

30.000

 

 

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4.000

 

 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych pod­tynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

12.000

 

 

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych

szt.

5.000

 

 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomiar.

12.000

 

 

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiar.

1.000

 

 

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiar.

11.000

 

 

instalacja c.o.

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dł. do 190 mm; 3 obwody, śr. nom. króćców przyłączeniowych 1/27 15 mm

kpi.

4.000

 

 

Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 450 mm, wys. i gł. stała 665/130; ilość sekcji 2-4

szt.

4.000

 

 

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm

kpi.

4.000

 

 

Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 15 mm

szt.

4.000

 

 

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkal­nych - próba wodna ciśnieniowa

m

84.000

 

 

wentylacja

Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprze­wodowej (masa do 15 kq)

szt.

1.000

 

 

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokąt­ne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do

35 %

m2

10.800

 

 

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm

szt.

5.000