Drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016

 

W związku z realizacją projektu pt. „Sport szansą na rozwój 4”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Osób Niewidomych i Słabowidzących w Szachach o „Puchar Podkarpacia” oraz wynajem sal.

 

1. Zamawiający:

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”; ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl, NIP 795 136 62 24, REGON 650186168-00000, KRS 0000015183, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 16 678 59 52, fax 16 678 20 13.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem dostępne jest na stronie www.podkarpacie-przemysl.org.pl w zakładce „zapytanie ofertowe” oraz w siedzibie Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”; ul. Batorego 22; 37-700 Przemyśl. Pokój nr. 5.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 49 osób podczas  ośmiodniowego pobytu (7 dób hotelowych) oraz wynajem 1 sali do przeprowadzenia turnieju dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w ramach projektu „Sport szansą na rozwój 4”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.      zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 49 osób dorosłych w pokojach 1 i 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

- pobyt musi trwać 7 dób hotelowych, od piątku do piątku, pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;

- pobyt musi być zorganizowany od 19 sierpnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r.,

- minimalne wyposażenie pokoju: 1 lub 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor, węzeł sanitarny w pokoju.

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) oraz serwis kawowy;

- ośrodek, w którym zakwaterowana będzie grupa, musi znajdować się w granicach administracyjnych Rymanowa Zdroju;

2. wynajem 1 sali dla 40 osób przez 6 dni (od soboty do soboty) podczas pobytu;

- sale będą wykorzystywane w godzinach porannych od 9.00 do 12.00, po południu od 14.30 do 17.30 i nieodpłatny dostęp do sali wieczorem od 20.00 do 22.00. Zarówno runda poranna jaki popołudniowa będzie miał ten sam wymiar czasowy – 3 godziny.

- sale powinny być wyposażone minimum w: stoliki, krzesła i infrastrukturę techniczną umożliwiającą zainstalowanie 2 stanowisk komputerowych w celu podpięcia laptopów sędziów turnieju  (sprzęt komputerowy zapewnia Zamawiający);

- w sali musi być zapewniony dobre oświetlenie naturalne i sztuczne oraz bezpłatny dostęp do Internetu.

3. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Personel odpowiedzialny za usługi gastronomiczne powinien posiadać aktualne książeczki zdrowia. Obiekt musi spełniać warunki przewidziane dla hoteli/ośrodków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku).

d) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełniania wymagania wskazanego w pkt. 3 a) , b), c) i d) Wykonawca złoży oświadczenie w formularzu oferty. Jeśli oferta danego Wykonawcy zostanie wybrana dostarczy on, przed podpisaniem umowy, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

4. Oferty częściowe

Oferty nie można dzielić.

 

5. Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 60%

Oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 60 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    standard i wyposażenie sal  – 20 %

Oferta z najwyższym standardem sal otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.

3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –20 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.

 

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, np. przystosowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych do osób z niepełnosprawnością wzroku, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na posiedzeniu komisji. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 14 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.

 

6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane.

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto i przedstawiona poprzez wskazanie stawki jednostkowej, a także łącznej ceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas trwania umowy. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu.

Do oferty należy dołączyć minimum trzy zdjęcia: zdjęcie ośrodka z zewnątrz, zdjęcie przykładowego pokoju, w którym będzie zakwaterowana grupa oraz zdjęcie sali.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie będą podlegać ocenie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć na piśmie, osobiście lub przesłać pocztą na adres: Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”, ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl, w zamkniętej kopercie, trwale zabezpieczonej, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia. Na kopercie należy dopisać: „ZAPYTANIE 2/2016".

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 20 czerwca 2016 do godz. 15.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające  stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

Stanisław Sęk e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 16 678 59 52 .

 

9. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

10. Uwagi końcowe.

1. Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r  poz. 907 z póź. zm. )

2. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Przemyskiego Klubu „Podkarpacie”  do zawarcia umowy. Przemyski Klub „Podkarpacie”  może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON.

 

 

 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

OFERTA

 

 ………………………… ……………

(Pieczęć Oferenta, miejscowość, data)

 

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

ul. Batorego 22

37-700 Przemyśl

 

Dane Oferenta:

Nazwa:

Adres:

Nr tel/fax:

Adres e-mail:

NIP:

REGON:

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 2/2016 dotyczące świadczenia usług: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Osób Niewidomych i Słabowidzących w Szachach o „Puchar Podkarpacia” oraz wynajem sali w ramach projektu pt. „Sport szansą na rozwój 4”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach piętnastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, składamy ofertę następującej treści:

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami zaproszenia ofertowego nr

2/2016

w następującym miejscu (adres ośrodka): ..........................................................................

........................................................................................................................................

w następującym terminie:

 

i na następujących warunkach:

a)      Stawka jednostkowa (osobodzień pobytu z wyżywieniem): ........................................ zł brutto

b)      Łączny koszt usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników (7 dób * 49 osób * stawka jednostkowa brutto): ............................................................................ zł brutto

c)      Stawka jednostkowa (1 sala * 6 godzin): ......................................................... zł brutto

d)     Łączny koszt wynajmu 1 sali (6 dni * 1 sala * stawka jednostkowa brutto): …....................................................... złotych brutto

 

Łączny koszt wykonania zamówienia (pkt b + pkt d): .................................................. zł brutto

 

2. Standard wyposażenia sali:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Standard wyposażenia pokoi i łazienek:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne są przystosowane do osób z niepełnosprawnością wzroku:

tak/nie*

 

4. Oświadczamy, iż:

a) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego numer 1/2016 i uznajemy się za związanych zawartymi w nim postanowieniami.

b) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia,

c) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

e)  nie posiadamy powiązań z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

f) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuje się dostarczyć oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających informacje zawarte w pkt. 4 oferty i pkt. 3 zapytania.

g) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się podpisać umowę i zrealizować usługę zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,

h) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przemyski Klub „Podkarpacie” na potrzeby realizacji projektu. 

 

 

 

 ..........................................................................................

                                              data i podpis Wykonawcy

 

 

* niepotrzebne skreślić