WTZ

Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Można zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika podczas korzystania z serwisu, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika, lub użytkownika.
Start Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe


PDF Drukuj Email

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

 

W związku z realizacją projektu pt. „Sport szansą na rozwój 5”, współfinansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Aktywność i wiedza” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2017) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O Rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zapraszamy do złożenia oferty
na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Ogólnopolskich Turniejów Osób Niewidomych i Słabowidzących o „Puchar Podkarpacia” oraz wynajem sal. Wykaz Turniejów, miejscowości, terminy jak w załączniku nr. 1 do oferty.

 

1. Zamawiający:

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”;
ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl, NIP 795 136 62 24, REGON 650186168-00000, KRS 0000015183, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 16 670 24 44, fax 16 678 20 13
.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem dostępne jest na stronie www.podkarpacieprzemysl.org.pl w zakładce „zapytanie ofertowe” oraz w pomieszczeniu  Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”;
ul. Mickiewicza 24; 37-700 Przemyśl.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy liczącej średnio 30 osób podczas  siedmiodniowego pobytu (6 dób hotelowych) oraz wynajem sali do przeprowadzenia turnieju dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w ramach projektu „Sport szansą na rozwój 5”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Aktywność i wiedza” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2017) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla około 30 osób dorosłych uczestników turnieju, 6 wolontariuszy, 2 sędziów i 1 kierownika projektu) w pokojach 1 i 2-osobowych
z pełnym węzłem sanitarnym.

- pobyt musi trwać jak w załączniku nr. 1 do ogłoszenia. Pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;

- minimalne wyposażenie pokoju: 1 lub 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor, węzeł sanitarny w pokoju.

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) oraz serwis kawowy;

2. wynajem sali dla średnio 30 osób przez okres trwania zawodów. podczas pobytu;

- sale będą wykorzystywane w godzinach porannych od 9.00 do 12.00, po południu od 14.30 do 17.30 i nieodpłatny dostęp do sali wieczorem od 20.00 do 22.00. Zarówno runda poranna jaki popołudniowa będzie miał ten sam wymiar czasowy – 3 godziny.

- sale powinny być wyposażone minimum w: stoliki, krzesła i infrastrukturę techniczną umożliwiającą zainstalowanie 2 stanowisk komputerowych w celu podpięcia laptopów sędziów turnieju  (sprzęt komputerowy zapewnia Zamawiający);

- w sali musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.

 

3. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Personel odpowiedzialny za usługi gastronomiczne powinien posiadać aktualne książeczki zdrowia. Obiekt musi spełniać warunki przewidziane dla hoteli/ośrodków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku).

d) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełniania wymagania wskazanego w pkt. 3 a) , b), c) i d) Wykonawca złoży oświadczenie w formularzu oferty. Jeśli oferta danego Wykonawcy zostanie wybrana dostarczy on, przed podpisaniem umowy, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

4. Oferty częściowe

Oferta może obejmować wszystkie turnieje lub pojedynczy turniej.

 

5. Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 60%

Oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 60 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    standard i wyposażenie sal  – 20 %

Oferta z najwyższym standardem sal otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.

3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –20 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.

 

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na posiedzeniu komisji. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 14 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.

 

6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane.

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto i przedstawiona poprzez wskazanie stawki jednostkowej, a także łącznej ceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas trwania umowy. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu.

Do oferty należy dołączyć minimum trzy zdjęcia: zdjęcie ośrodka z zewnątrz, zdjęcie przykładowego pokoju, w którym będzie zakwaterowana grupa oraz zdjęcie sali.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie będą podlegać ocenie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć na piśmie, osobiście lub przesłać pocztą na adres: Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”, ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl, w zamkniętej kopercie, trwale zabezpieczonej, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia. Na kopercie należy dopisać: „ZAPYTANIE 1/2017".

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 do godz. 15.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające  stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

Jerzy Andrejko, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 16 670 24 44 .

 

9. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

10. Uwagi końcowe.

1. Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r  poz. 907 z póź. zm. )

2. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia „Podkarpacie” do zawarcia umowy. Stowarzyszenie „Podkarpacie” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON.

 
PDF Drukuj Email

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne

 

Zarząd Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” zawiadamia że złożono 3 oferty na remont pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Społecznej – strzelnicy sportowej t.j.:

1.  Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Skowyra, Łętownia 18a,
37-700 Przemyśl

2.  PHU Astrum Solar, Grochowce 221, 37-733 Pikulice

3.  Renowator Paweł Madejowski, Łazy 179b, 37-550 Radymno

Zgodnie z oceną przetargu do realizacji zadania wybrano ofertę nr 3 Firmy Renowator Paweł Madejowski, Łazy 179b, 37-550 Radymno

 

Dziękujemy pozostałym firmą za udział w ogłoszonym przetargu.

 
PDF Drukuj Email

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

 

W związku z realizacją projektu pt. „Sport szansą na rozwój 4”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Osób Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych o „Puchar Podkarpacia” oraz wynajem sal.

 

1. Zamawiający:

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”; ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl, NIP 795 136 62 24, REGON 650186168-00000, KRS 0000015183, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 16 678 59 52, fax 16 678 20 13.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem dostępne jest na stronie www.podkarpacie-przemysl.org.pl w zakładce „zapytanie ofertowe” oraz w siedzibie Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”; ul. Batorego 22; 37-700 Przemyśl. Pokój nr. 5.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 49 osób podczas  ośmiodniowego pobytu (7 dób hotelowych) oraz wynajem 1 sali do przeprowadzenia turnieju dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w ramach projektu „Sport szansą na rozwój 4”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.      zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 49 osób dorosłych w pokojach 1 i 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

- pobyt musi trwać 7 dób hotelowych, od piątku do piątku, pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;

- pobyt musi być zorganizowany od 15 lipca 2016 r. do 22 lipca 2016 r.,

- minimalne wyposażenie pokoju: 1 lub 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor, węzeł sanitarny w pokoju.

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) oraz serwis kawowy;

- ośrodek, w którym zakwaterowana będzie grupa, musi znajdować się w granicach administracyjnych wsi Myczkowce;

2. wynajem 1 sali dla 40 osób przez 6 dni (od soboty do soboty) podczas pobytu;

- sale będą wykorzystywane w godzinach porannych od 9.00 do 12.00, po południu od 14.30 do 17.30 i nieodpłatny dostęp do sali wieczorem od 20.00 do 22.00. Zarówno runda poranna jaki popołudniowa będzie miał ten sam wymiar czasowy – 3 godziny.

- sale powinny być wyposażone minimum w: stoliki, krzesła i infrastrukturę techniczną umożliwiającą zainstalowanie 2 stanowisk komputerowych w celu podpięcia laptopów sędziów turnieju  (sprzęt komputerowy zapewnia Zamawiający);

- w sali musi być zapewniony dobre oświetlenie naturalne lub sztuczne) oraz bezpłatny dostęp do Internetu.

3. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Personel odpowiedzialny za usługi gastronomiczne powinien posiadać aktualne książeczki zdrowia. Obiekt musi spełniać warunki przewidziane dla hoteli/ośrodków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku).

d) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełniania wymagania wskazanego w pkt. 3 a) , b), c) i d) Wykonawca złoży oświadczenie w formularzu oferty. Jeśli oferta danego Wykonawcy zostanie wybrana dostarczy on, przed podpisaniem umowy, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

4. Oferty częściowe

Oferty nie można dzielić.

 

5. Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 60%

Oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 60 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    standard i wyposażenie sal  – 20 %

Oferta z najwyższym standardem sal otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.

3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –20 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.

 

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, np. przystosowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych do osób z niepełnosprawnością wzroku, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na posiedzeniu komisji. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 14 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.

 

6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane.

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto i przedstawiona poprzez wskazanie stawki jednostkowej, a także łącznej ceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas trwania umowy. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu.

Do oferty należy dołączyć minimum trzy zdjęcia: zdjęcie ośrodka z zewnątrz, zdjęcie przykładowego pokoju, w którym będzie zakwaterowana grupa oraz zdjęcie sali.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie będą podlegać ocenie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć na piśmie, osobiście lub przesłać pocztą na adres: Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”, ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl, w zamkniętej kopercie, trwale zabezpieczonej, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia. Na kopercie należy dopisać: „ZAPYTANIE 1/2016".

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 20 czerwca 2016 do godz. 15.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające  stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

Stanisław Sęk e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 16 678 59 52 .

 

9. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

10. Uwagi końcowe.

1. Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r  poz. 907 z póź. zm. )

2. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Przemyskiego Klubu „Podkarpacie”  do zawarcia umowy. Przemyski Klub „Podkarpacie”  może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

OFERTA

 

 ………………………… ……………

(Pieczęć Oferenta, miejscowość, data)

 

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

ul. Batorego 22

37-700 Przemyśl

 

Dane Oferenta:

Nazwa:

Adres:

Nr tel/fax:

Adres e-mail:

NIP:

REGON:

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 1/2016 dotyczące świadczenia usług: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Osób Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych o „Puchar Podkarpacia” oraz wynajem sali w ramach projektu pt. „Sport szansą na rozwój 4”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach piętnastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, składamy ofertę następującej treści:

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami zaproszenia ofertowego nr

1/2016

w następującym miejscu (adres ośrodka): ..........................................................................

........................................................................................................................................

w następującym terminie:

 

i na następujących warunkach:

a)      Stawka jednostkowa (osobodzień pobytu z wyżywieniem): ........................................ zł brutto

b)      Łączny koszt usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników (7 dób * 49 osób * stawka jednostkowa brutto): ............................................................................ zł brutto

c)      Stawka jednostkowa (1 sala * 6 godzin): ......................................................... zł brutto

d)     Łączny koszt wynajmu 1 sali (6 dni * 1 sala * stawka jednostkowa brutto): …....................................................... złotych brutto

 

Łączny koszt wykonania zamówienia (pkt b + pkt d): .................................................. zł brutto

 

2. Standard wyposażenia sali:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Standard wyposażenia pokoi i łazienek:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne są przystosowane do osób z niepełnosprawnością wzroku:

tak/nie*

 

 

4. Oświadczamy, iż:

a) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego numer 1/2016 i uznajemy się za związanych zawartymi w nim postanowieniami.

b) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia,

c) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

e)  nie posiadamy powiązań z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

f) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuje się dostarczyć oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających informacje zawarte w pkt. 4 oferty i pkt. 3 zapytania.

g) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się podpisać umowę i zrealizować usługę zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,

h) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przemyski Klub „Podkarpacie” na potrzeby realizacji projektu. 

 

 

 

 ..........................................................................................

                                              data i podpis Wykonawcy

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 
PDF Drukuj Email

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016

 

W związku z realizacją projektu pt. „Sport szansą na rozwój 4”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Osób Niewidomych i Słabowidzących w Szachach o „Puchar Podkarpacia” oraz wynajem sal.

 

1. Zamawiający:

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”; ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl, NIP 795 136 62 24, REGON 650186168-00000, KRS 0000015183, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 16 678 59 52, fax 16 678 20 13.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem dostępne jest na stronie www.podkarpacie-przemysl.org.pl w zakładce „zapytanie ofertowe” oraz w siedzibie Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”; ul. Batorego 22; 37-700 Przemyśl. Pokój nr. 5.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 49 osób podczas  ośmiodniowego pobytu (7 dób hotelowych) oraz wynajem 1 sali do przeprowadzenia turnieju dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w ramach projektu „Sport szansą na rozwój 4”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.      zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 49 osób dorosłych w pokojach 1 i 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

- pobyt musi trwać 7 dób hotelowych, od piątku do piątku, pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;

- pobyt musi być zorganizowany od 19 sierpnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r.,

- minimalne wyposażenie pokoju: 1 lub 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor, węzeł sanitarny w pokoju.

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) oraz serwis kawowy;

- ośrodek, w którym zakwaterowana będzie grupa, musi znajdować się w granicach administracyjnych Rymanowa Zdroju;

2. wynajem 1 sali dla 40 osób przez 6 dni (od soboty do soboty) podczas pobytu;

- sale będą wykorzystywane w godzinach porannych od 9.00 do 12.00, po południu od 14.30 do 17.30 i nieodpłatny dostęp do sali wieczorem od 20.00 do 22.00. Zarówno runda poranna jaki popołudniowa będzie miał ten sam wymiar czasowy – 3 godziny.

- sale powinny być wyposażone minimum w: stoliki, krzesła i infrastrukturę techniczną umożliwiającą zainstalowanie 2 stanowisk komputerowych w celu podpięcia laptopów sędziów turnieju  (sprzęt komputerowy zapewnia Zamawiający);

- w sali musi być zapewniony dobre oświetlenie naturalne i sztuczne oraz bezpłatny dostęp do Internetu.

3. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Personel odpowiedzialny za usługi gastronomiczne powinien posiadać aktualne książeczki zdrowia. Obiekt musi spełniać warunki przewidziane dla hoteli/ośrodków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku).

d) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełniania wymagania wskazanego w pkt. 3 a) , b), c) i d) Wykonawca złoży oświadczenie w formularzu oferty. Jeśli oferta danego Wykonawcy zostanie wybrana dostarczy on, przed podpisaniem umowy, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

4. Oferty częściowe

Oferty nie można dzielić.

 

5. Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 60%

Oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 60 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    standard i wyposażenie sal  – 20 %

Oferta z najwyższym standardem sal otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.

3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –20 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.

 

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, np. przystosowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych do osób z niepełnosprawnością wzroku, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na posiedzeniu komisji. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 14 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.

 

6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane.

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto i przedstawiona poprzez wskazanie stawki jednostkowej, a także łącznej ceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas trwania umowy. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu.

Do oferty należy dołączyć minimum trzy zdjęcia: zdjęcie ośrodka z zewnątrz, zdjęcie przykładowego pokoju, w którym będzie zakwaterowana grupa oraz zdjęcie sali.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie będą podlegać ocenie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć na piśmie, osobiście lub przesłać pocztą na adres: Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”, ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl, w zamkniętej kopercie, trwale zabezpieczonej, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia. Na kopercie należy dopisać: „ZAPYTANIE 2/2016".

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 20 czerwca 2016 do godz. 15.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające  stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

Stanisław Sęk e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 16 678 59 52 .

 

9. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

10. Uwagi końcowe.

1. Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r  poz. 907 z póź. zm. )

2. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Przemyskiego Klubu „Podkarpacie”  do zawarcia umowy. Przemyski Klub „Podkarpacie”  może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON.

 

 

 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

OFERTA

 

 ………………………… ……………

(Pieczęć Oferenta, miejscowość, data)

 

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

ul. Batorego 22

37-700 Przemyśl

 

Dane Oferenta:

Nazwa:

Adres:

Nr tel/fax:

Adres e-mail:

NIP:

REGON:

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 2/2016 dotyczące świadczenia usług: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Osób Niewidomych i Słabowidzących w Szachach o „Puchar Podkarpacia” oraz wynajem sali w ramach projektu pt. „Sport szansą na rozwój 4”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach piętnastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, składamy ofertę następującej treści:

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami zaproszenia ofertowego nr

2/2016

w następującym miejscu (adres ośrodka): ..........................................................................

........................................................................................................................................

w następującym terminie:

 

i na następujących warunkach:

a)      Stawka jednostkowa (osobodzień pobytu z wyżywieniem): ........................................ zł brutto

b)      Łączny koszt usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników (7 dób * 49 osób * stawka jednostkowa brutto): ............................................................................ zł brutto

c)      Stawka jednostkowa (1 sala * 6 godzin): ......................................................... zł brutto

d)     Łączny koszt wynajmu 1 sali (6 dni * 1 sala * stawka jednostkowa brutto): …....................................................... złotych brutto

 

Łączny koszt wykonania zamówienia (pkt b + pkt d): .................................................. zł brutto

 

2. Standard wyposażenia sali:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Standard wyposażenia pokoi i łazienek:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne są przystosowane do osób z niepełnosprawnością wzroku:

tak/nie*

 

4. Oświadczamy, iż:

a) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego numer 1/2016 i uznajemy się za związanych zawartymi w nim postanowieniami.

b) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia,

c) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

e)  nie posiadamy powiązań z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

f) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuje się dostarczyć oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających informacje zawarte w pkt. 4 oferty i pkt. 3 zapytania.

g) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się podpisać umowę i zrealizować usługę zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,

h) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przemyski Klub „Podkarpacie” na potrzeby realizacji projektu. 

 

 

 

 ..........................................................................................

                                              data i podpis Wykonawcy

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 
PDF Drukuj Email

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

Wartość zamówienia – poniżej 14 tys. euro.

 

Zamawiający:

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

ul. Batorego 22

37-700 Przemyśl

tel. 16 676 84 60

e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

            Zarząd Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytaniaofertowego na remont pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

a)      Pomieszczenia do prowadzenia zajęć w strzelectwie mieszczą się w piwnicach budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Mickiewicza 20 w Przemyślu.

b)      Konstrukcja budynku: ściany murowane z cegły pełnej, stropy żelbetowe.

c)      Podział funkcjonalny:

d)     Dojście do pomieszczeń z części klubowej zlokalizowanej na parterze budynku, przez klatkę schodową do piwnic. W piwnicach wydzie­lono pokój treningowy do ćwiczeń siłowych -1.1 i strzelnicę obejmującą pomieszczenia oznaczone -1.2 i -1.3 po­łączone pomieszczeniem -1.3a Wykończenie pomieszczeń:

e)      -1.1 - Na ścianach i stropach tynki zwykłe malowane na biało z uszkodzeniami obejmującymi ok 10% powierzchni i posadzka z płytek ceramicznych wykończona cokołem w stanie dobrym. Pomieszczenie nie posiada drzwi. W narożu pomieszczenia okładzina ceramiczna - pozostałość po poprzednim użytkowniku. Pod sufitem i w narożu ścian obudowy przewodów instalacyjnych, które należy rozebrać ze względu na potrzebny dostęp do zabudowanych instalacji.

f)       -1.2 - Na ścianach i stropach tynki zwykłe malowane na biało z uszkodzeniami i wadami obejmującymi ok 25% powierzchni i posadzka cementowa w stanie dostatecznym. Pomieszczenie nie posiada drzwi, zamontowana ościeżnica przewidziana do usunięcia. Poziom po­sadzki w tym pomieszczeniu wyznaczał będzie poziom pozostałych podłóg. Na istniejącej posadzce cementowej należy wykonać po­sadzkę z płytek ceramicznych antypoślizgowych.

g)      -1.3 - Na ścianach i stropach tynki zwykłe malowane na biało oraz okładziny ceramiczne z płytek i boazeria z listew drewnopochodnych. Płytki i boazeria do usunięcia, tynki do naprawy. Podłoga drewniana z desek na legarach do usunięcia. Planuje się wykonanie podkładu z betonu "chudego" na podłożu gruntowym, izolacji przeciwwilgociowej z folii, warstwy podkładu z zaprawy cementowej i posadzkę z pły­tek antypoślizgowych. Pomieszczenie posiada drzwi w stanie dobrym.

h)      -1.3a - Na ścianach i stropach tynki zwykłe malowane na biało. Posadzka z płytek ceramicznych wstanie dobrym, ale góruje poziomem nad pozostałymi. Przewidziana jest do rozbiórki. Po skuciu i obniżeniu podkładu należy wykonać posadzkę jak w sąsiednich pomiesz­czeniach.

i)        Po naprawach tynków pomieszczeń przewiduje się malowanie ich farbą emulsyjną po wcześniejszym zastosowaniu środka dezynfekcyj­nego o działaniu grzybobójczym.

j)        Przez pomieszczenia przebiegają instalacje techniczne, które ze względów estetycznych i higienicznych należy obudować.

k)      Klatka schodowa - okładzina schodów ceramiczna w stanie dobrym. Ściany i sufity pokryte tynkiem strukturalnym, w stanie dobrym. Drzwi zewnętrzne na poziomie parteru ciągu komunikacyjnego stanowiącego dojście do pomieszczeń treningowych - w stanie złym - nieszczelne i nie stanowią wystarczającego zabezpieczenia - nadają się do wymiany.

l)        Instalacje:

m)    Instalacja elektryczna wymaga dostosowania do obowiązujących wymagań i zasilania stanowiska strzeleckiego SIUS. Należy wymienić oświetlenie i zamontować gniazda w miejscach zapewniających funkcjonalność. Niezbędna wymiana przewodów instalacyjnych i zamon­towanie nowej skrzynki bezpiecznikowej.

n)      Instalacja centralnego ogrzewania - z sieci miejskiej przez logotermę ze wspólnym obwodem z pomieszczeniami na parterze. Istniejące rozwiązanie nie zapewnia komfortu cieplnego. Planuje modernizację instalacji c.o. w pomieszczeniach treningowych poprzez oddzielenie jej od obwodów grzewczych parteru.

o)      Wentylacja - brak przewodów wentylacji grawitacyjnej. Istniejące rozwiązanie wykorzystujące wentylatory elektryczne zamontowane w ścianach zewnętrznych nie zapewnia prawidłowej wymiany powietrza. Głośno pracujące wentylatory utrudniają prowadzenie zajęć strze­leckich z celowaniem na słuch. Planuje się zastosowanie wentylacji mechanicznej z kanałami wyciągowymi izolowanymi akustycznie.

2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

4. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.
5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00.
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.
7. Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiar robót według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.
9. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.
10. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
1/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia , wyznaczając termin usunięcia wad.
2/ uniemożliwiające użytkowanie remontowych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.


11.
Termin wykonania umowy: od 03.10.2016 do 31.10.2016

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

 

13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

 

14. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

15. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

 

16. Termin składania ofert upływa dnia 14 września 2016r. o godz. 13,00 siedzibie zamawiającego ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl

 

 

17. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

 

18. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

19.Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
W zawiadomieniu    wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy,.

 

20. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć aktualny odpis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

OFERTA

 

Przedmiot oferty :

 

Oferta na remont pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

 

Zamawiający:

 

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

ul. Batorego 22

37-700 Przemyśl

tel. 16 676 84 60

e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wykonawca :

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

tel.     .....................................................       fax.   .......................................................

REGON  ..............................................        NIP .........................................................

www ....................................................        e-mail ......................................................

My niżej podpisani :

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w zapytaniu ofertowym dotyczącym remontu pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”

 

1.      OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ofertą oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi Materiały Oferty i akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.                           

2.      OFERUJEMY wykonanie zamówienia:

 1/ Remont pomieszczeń wynosi  …………........PLN  brutto z tego :

        VAT ............%.        
   

3.OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień  dotyczących złożonej oferty są:…………………………………………………...................

 

4. OFERTĘ niniejszą składamy na……….. kolejno ponumerowanych stronach.

 

5.ZAŁĄCZNIKI:(sporządzone i podpisane zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego) stanowią integralna cześć naszej oferty.

 

6.WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  

 

 

 

 

 

 

1/ Wyceniony przedmiar robót -  wzór załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…............................ dnia ….......................................

 

 

 

 

                                                                    …...................................................................

                                                                        Podpisy i pieczątki osób uprawnionych

                                                                       do występowania w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

PRZEDMIAR ROBÓT

Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena

Wartość

(5x6)

3

4

5

6

7

roboty budowlano - montażowe

Rozebranie posadzki z płytek w pom. -1,3a strzelnicy

m2

2.067

 

 

Zerwanie posadzki cementowej w pom. -1.3a strzelnicy

m2

2.067

 

 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - obniżenie poziomu pod­kładu betonoweqo podłoqi w pom. -1.3a strzelnicy

m2

2.067

 

 

Rozebranie podłóg białych na wpust w pom. -1.3

m2

11.016

 

 

Rozebranie legaróww pom. -1.3

m

11.016

 

 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pom. -1.3

m2

6.580

 

 

Rozebranie boazerii z listew drewnopochodnych w pom. -1.3

m2

16.297

 

 

Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

27.191

 

 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 w pom. -1.2

szt.

1.000

 

 

Wykucie z muru 2 szt. w krat stalowych zlikwidowanych szybów wyciągów w pom.-1.1 i-1.2

szt.

2.000

 

 

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe - drzwi zewnętrzne w klatce schodowej

m2

2.317

 

 

Rozebranie istniejących obudowań ruruciągów instala­cyjnych

m2

8.890

 

 

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i mareriału z rozbió­rek

m3

1.800

 

 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - łącznie 10 km

m3

1.800

 

 

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z ceqłv (do 5 m2 w 1 mieiscu)

m2

27.191

 

 

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze­skrobaniem farby na ścianach

m2

64.922

 

 

Uzupełnienie posadzki cementowej w pom. -1.3a strzel­nicy - wyrównanie warstwą zaprawy cementowej obniżo­nego podkładu betonoweqo

m2

2.067

 

 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - w pomiesz­czeniu -1.3strzelnicy w miejscy rozebranej podłogi z de­sek

m3

0.771

 

 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety­lenowej szerokiej poziome podposadzkowe w pom. -1.3

m2

11.016

 

 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen­towej grubości 20 mm zatarte na gładko w pom. -1.3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen­towej - dodatek za zmianę grubości do 50 mm

m2

11.016

 

 

Gruntowanie podłoży preparatem "CERESIT CT 17" - powierzchnia posadzki cementowej istniejącej, w dużym pomieszczeniu strzelnicy -1.2

m2

26.309

 

 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w po­mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wyrównanie pozio­mu istniejącej posadzki cementowej w strzelnicy

m2

26.309

 

 

Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą

m2

37.325

 

 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.

m2

2.067

 

 

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm

m

37.530

 

 

Obudowy pionowe przewodów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn­czych jednowarstwowo 55-01

m2

8.385

 

 

 

Obudowa poziome przewodów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn­czych jednowarstwowo 55-01

m2

16.776

 

 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie­równości

m2

175.870

 

 

Gruntowanie podłoży - powierzchnie tynków sufi­tów przed malowaniem

m2

58.256

 

 

Gruntowanie podłoży - powierzchnie tynków ścian przed malowaniem

m2

117.614

 

 

Gruntowanie podłoży preparatem dezynfekują­cym - powierzchnie tynków ścian przed malowaniem

m2

117.614

 

 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn­ków wewnętrznych sufitów

m2

58.256

 

 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn­ków wewnętrznych ścian

m2

117.614

 

 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn­ków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe

m2

8.819

 

 

roboty elektryczne

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

szt.

5.000

 

 

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2

szt.

1.000

 

 

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o na­tężeniu prądu do 10 A -1 wylot (wyłącznik lub przełącz­nik 1 biegunowy)

szt.

4.000

 

 

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęże­niu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

4.000

 

 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - przygotowa­nie podłoża do osadzenia rur winidurowych

m

110.000

 

 

Montaż skrzynki bezpiecznikowej

szt.

1.000

 

 

Montaż bezpieczników

szt.

3.000

 

 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez za­prawiania bruzd

m

110.000

 

 

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł pokrywającego bruzdy

m

110.000

 

 

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur

m

150.000

 

 

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur

m

180.000

 

 

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głę­bokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

30.000

 

 

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt.

30.000

 

 

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4.000

 

 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych pod­tynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

12.000

 

 

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych

szt.

5.000

 

 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomiar.

12.000

 

 

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiar.

1.000

 

 

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiar.

11.000

 

 

instalacja c.o.

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dł. do 190 mm; 3 obwody, śr. nom. króćców przyłączeniowych 1/27 15 mm

kpi.

4.000

 

 

Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 450 mm, wys. i gł. stała 665/130; ilość sekcji 2-4

szt.

4.000

 

 

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm

kpi.

4.000

 

 

Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 15 mm

szt.

4.000

 

 

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkal­nych - próba wodna ciśnieniowa

m

84.000

 

 

wentylacja

Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprze­wodowej (masa do 15 kq)

szt.

1.000

 

 

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokąt­ne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do

35 %

m2

10.800

 

 

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm

szt.

5.000

 

 

 

 

 


Aktualnie

Naszą witrynę przegląda teraz 256 gości 

Statystyki

Użytkowników : 3
Pozycje : 851
Zasoby : 8
Odsłon : 4193296

Autor strony i administrator: Adam Paluch www.adasko.ovh.org. Administrator: Piotr Sęk